Thứ Năm, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Bài tập Hình Họa

Bài tập hình họa:
Trang 1, Trang 2, Trang 3.

Các bạn sinh viên in 2 mặt trên giấy A4 thường. Giải trực tiếp trên đề.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2014

Công việc về nhà số 4

- Phép chiếu vuông góc trên 02 và 03 mặt phẳng hình chiếu vuông góc.
- Biểu diễn điểm và đường thẳng trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc.
- 06 đường thẳng đặc biệt: đường bằng, đường mặt, đường cạnh, đường thẳng chiếu bằng, đường thẳng chiếu đứng và đường thẳng chiếu cạnh.
- Làm lại 03 bài tập trên lớp.