Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Bài tập về nhà
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài tập trên lớp
Bài 1 (tham khảo bài 3)
Bài 2
Bài 3 (trên lớp)
Bài 4

Bài khác:
Bài 1
Bài 2

----
Yêu cầu bản vẽ:
1. Tiêu chuẩn Việt Nam: đúng theo qui định.
2. Trình bày: sạch, bố cục cân đối, đường nét đẹp, ...
3. Nội dung: hình chiếu đúng, hợp lý; áp dụng hình cắt, mặt cắt hợp lý...

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

LỊCH HỌC BÙ TUẦN DỰ TRỮ 16 (15.06 -19.06)


Thứ 2, ngày 15/06/2015

Ca 1 - Tiết 1-3,    6g50 - 9g10; Lớp MO1404, phòng 301H1, nội dung: bài tập lớn trên lớp.

Ca 2 - Tiết 4-6,    9g10 - 11g30; Lớp MO1403, phòng 301H1nội dung: bài tập lớn trên lớp.

Ca 3 - Tiết 7-10, 12g30 - 3g40; Lớp CK14CK11phòng 304H1, nội dung: bài tập lớn trên lớp.

Lưu ý:
- Các em lớp khác còn thiếu bài tập lớn trên lớp có thể tham dự để vẽ đủ bài tập.
- Các em đến lớp đúng đầu tiết của Ca học.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

LỊCH HỌC BÙ TUẦN HỌC 15 (08.06 -13.06)

* Thứ 2, ngày 08/06/2015
- Tiết 3-6,  phòng 103 H1 : Lớp MO1404 , nội dung: bài tập trên lớp và cách tính điểm
- Tiết 7-10, phòng 101 H1 : Lớp CK14CK , nội dung: bài tập trên lớp và cách tính điểm.
* Thứ 4, ngày 10/06/2015
- Tiết 3-6,  phòng 103H1 : Lớp MO1401 , nội dung: bài tập trên lớp và cách tính điểm.
 * Thứ 6, ngày 12/06/2015
- Tiết 7-10,  phòng 102H1 : Lớp MO1403 , nội dung: bài tập trên lớp và cách tính điểm.
* Thứ 7, ngày 13/06/2015
- Tiết 3-6,  phòng 202H1 : Lớp MO1402 , nội dung: bài tập trên lớp và cách tính điểm.